Hjälp

Att söka elektroniskt

Samtliga uppgifter lagras direkt i Stiftelsens system för hantering av ansökningar. Uppgifterna registreras stegvis och kan vid ett senare tillfälle kompletteras innan ansökan skickas. Även de obligatoriska bilagorna skickas elektroniskt. Innan ansökan skickas ges en möjlighet att kontrollera och bekräfta innehållet. När din ansökan mottagits får du en bekräftelse via e-post.

 

Kompletteringar kan tas emot via e-post men kommer att försena handläggningen av ansökan. För att få tillgång till ansökningsformulären måste du ha ett lösenord. Klicka på länken Registrera ny användare och fyll i uppgifterna i formuläret. Så snart dina uppgifter behandlats skickar vi ditt lösenord via e-post.

 

Glömt lösenord

Om du har glömt bort ditt lösenord, klicka på länken Glömt lösenord. På sidan som kommer upp, ange din e-postadress och klicka på knappen Glömt lösenord. Då skickas lösenordet till dig per e-post.


Tillbaka


Välj vilken stiftelse du vill besöka


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Främjar vetenskaplig undervisning eller forskning, svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftels

Stödjer vetenskaplig forskning, men främjar även vård och uppfostran av barn samt stödjer undervisning och utbildning.

Tekn. dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för utbildning i internationellt industriellt företagande

För svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.

Berit Wallenbergs Stiftelse

Främja forskning inom arkeologi samt konstvetenskap (företrädesvis t.o.m. 1800-talets slut). Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.


Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Stiftelsen har till sitt ändamål att stödja vetenskaplig forskning. Stiftelsens medel skall användas för anordnande av internationella vetenskapliga symposier i Sverige.

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.


Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning

Stiftelsen har till ändamål att främja tillkomsten av rättsvetenskapliga verk huvudsakligen genom ekonomiska bidrag till författare och bestridande av kostnader förenade med verkens tillkomst.


Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för undervisning eller utbildning inom ekonomi och teknik.

Ruth och Richard Julins Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

FAM - Foundation Asset Management

Foundation Asset Management förvaltar några av stiftelsernas tillgångar. Dotterbolaget Foundation Administration Management hanterar anslags- och stiftelseadministration för samtliga Wallenbergstiftelser.